GOTHIC - HUDBA, STYL, HNUTÍ, SUBKULTURA II.

Přichází k vám další část práce o gotické subkultuře, nyní věnovaná hnutí a subkultuře. První díl si můžete přečíst ZDE. Ještě na vás v budoucnu čekají kapitoly věnované literatuře, stylu, módě, hudbě, historii a dalším oblastem s gotikou neoddělitelně spojeným.

Autorka Rivulet by touto cestou ráda poděkovala všem citovaným, díky jejichž materiálům a výrokům (zveřejněným na webu) mohl text vzniknout.

Dále je důležité upozornit, že informace obsažené v textu nemusí nutně reprezentovat názory všech. Je dokonce pravděpodobné, že některá tvrzení nebudou nutně objektivní. Nejedná se totiž o žádou normativní "Bibli", cílem textu je "pouze" informovat. Vaše případné reakce nebo připomínky jsou vítány.

2 HNUTÍ A SUBKULTURA GOTHS

2.1 Obecná charakteristika
Kdo jsou to goths? Čím je tato subkultura odlišná, co je její filosofií? Proč vznikla? Část odpovědí na tuto otázku nám poskytne již samotná snaha o formulaci definice hnutí goths.

Obecně by se dalo říci, že "gotika je zároveň životní styl i filosofie. (...) Ústřední směřování, které charakterizuje gotiku, je cestou, téměř nezbytně vedoucí skrze kreativitu a sebevyjádření, jenž usiluje o oslovení a vtažení svého posluchačstva - současné společnosti skrytého, ale hluboce fascinovaného věcmi, které jsou temné a děsivé."[9] Toto velmi abstraktní vyjádření odkazuje k prostředkům, skrze něž je gotická imaginace zpředmětněna. Prostředkem sebevyjádření a kreativity může být cokoliv - od módy a oblékání, přes literaturu nebo hudbu. Imaginace a symboličnost jsou v gotickém hnutí klíčové.

Jiná definice o gotickém hnutí říká: "Gotika je alternativní životní styl či subkultura; hlavním tahounem je její hudba a literatura, které jsou obě textově i eticky temné a záhadné. Pod gotiku spadá specifické umění, literatura a hudba. Současné asociace s goths jsou: temně nebo extrémně provedený make-up, černé oblečení, keltské šperky, piercing a tetování, stejně jako věci související s bondage. Je zde silné spojení se středověkem, viktoriánskou historií, mnoho goths nosí symboly jako křesťanský kříž nebo pentagram."[10] Toto vyjádření přináší výčet toho, co je pro subkulturu a její účastníky typické a také z vnějšku dobře pozorovatelné.

Jak bylo řečeno, gotika znamená nejen myšlenkové hnutí a životní styl, ale zároveň označuje také alternativní subkulturu. Ta se vytvořila kolem britské gothicrockové scény 80. let (vzešlé z předešlého post-punku), ovšem éru tohoto hudebního žánru dalece přežilo. V gotické subkultuře se vystřídalo již několik generací účastníků zvaných gotici nebo goths. Její činnost je stále živá.

Protože má subkultura gotiků široké hranice - či lépe řečeno především pojící znaky a ne jen znaky vymezující (viz. definice výše) - nelze přesně stanovit jednotnou definici. Gotická subkultura tedy není jednostranně vymezená ani přesně ohraničená . Pro někoho znamená "gotika" příslušenství k určité sociální skupině, pro jiného hudební proud. Mnoho lidí také vnímá gotiku jako myšlenkový směr, osobní filosofii nebo životní styl. Tak je tedy gotická subkultura asociována se specifickou hudbou a módou. Současná gotická hudba zahrnuje množství odlišných stylů. Typickým znakem je 'temný' zvuk a vzhled. Ve stylu oblékání lze nalézt různé skupiny goths oblékajících se ve škále od androgynního stylu přes deathrock, punk, viktoriánský styl až k renesanci. Společným rysem gotického vzhledu je časté používání černé barvy a bledého make-upu.[11]

Do jisté míry nacházíme potvrzení těchto teoretických úvah nad tím, co gotikové vlastně jsou i v tom, co si myslí 'o tom kdo jsou' samotné osoby, které se cítí být členy této subkultury. Příkladem může být následující výrok jedné gotičky:

"Co to je gothic? Tak tomu říkám opravdu dobrá otázka. Pro mě znamená tohle slovo, celkem obrovskou škálu věcí. Hlavně je to styl života. Způsob, jak se oblékat, líčit, chovat. Jednoduše řečeno způsob jak žít svůj život." (Dryu Lurgan)[12]

Pokud se budeme zabývat samotnou filosofií, příznačným rysem je fascinace temnotou a děsem, touha po romantice, a uznávání "temné estetiky". Po vzoru jimi znovunalezené dekadence (kterou znali již například prokletí básníci 19. století - Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, atd.), se snaží hledat krásu mimo konvence dnešní doby, přesněji řečeno tam, kde většinová společnost vidí opak.

"Zkrátka a dobře, je to temnota, která je všude kolem a gotik dokáže z této temnoty udělat něco naprosto fascinujícího a krásného. Je to způsob nalezení krásy v tom, co ostatní považují za strašné. A nepotlačování temnoty v sobě, kterou máme vrozenou." (Anonym)[13]

Goths se nesnaží odvracet od "nešťastných" či "bolestivých" témat. Naopak, chtějí přijímat realitu se všemi jejími aspekty - dobrými i zlými. Gothic je pro mnohé cestou, jak se vyrovnat s vlastní bolestí a přijmout utrpení, které je součástí života každého člověka. Je to cesta sebevyjádření a seberealizace.

"Mnoho lidí vede nešťastné neaktivní životy, A to je smutné. Gotik zahrnuje depresi a strach do životního stylu - a to je umění."
"Gotik nestydatě uctívá temná zákoutí lidské psýché. ´Dejte si hřbet ruky na čelo´ a jste tam... temná smyslnost, prudký smutek, fascinace morbidním, nenaplněná láska, nádhera nekonečné bolesti...dostanete obrázek."
(A Goth Primer)[14]

Pokud se z uvedených definicí, úvah a názorů pokusíme syntetizovat společné prvky, dojdeme k následujícím závěrům. Mentalita goths by se dala obecně vyjádřit: "Chci mít pokoj, ale zároveň chci být vidět. Chci vidět šokované tváře okolí."[15] Gotici proto mají rádi věci, které většinovou společnost šokují, oblékání i vizáž tomu jen napomáhá. Kvůli image, která je postavena na odporu vůči většinovému smýšlení, se ke gotikům váží mylné sociální stereotypy a obskurní mýty spředené ze strachu či dokonce podezírání z morbidních skutků. Ve skutečnosti mají goths tendenci chovat se nenásilně, pacifisticky, pasivně a tolerantně.

Mnoho gotiků se stává gotiky, protože se cítí být odlišní od ostatních. "Někdo si myslí, že gothic style je postavený především na určitém způsobu vnímání okolního světa. Zástupci 'gothic style' se považují za něco, co nezapadá do dnešní doby."[16] Gotikové hledají 'svou vlastní pravdu', podle které také chtějí žít. Je zde kladen velmi silný důraz na individualitu a samostatné myšlení. Každý gotik má proto svůj vlastní styl oblékání, svoji víru, své názory, svou oblíbenou hudbu a vlastní zájmy.[17] Odmítají stádovost.

Pokud bychom chtěli nějak obecněji pojmenovat filosofii hnutí, můžeme říci, že vychází z filosofie existencialismu a nihilismu. Mnoho lidí se obrací ke gotické subkultuře po prožití tíživého zážitku nebo nelehkého životního období (těžké dětství, pocítění odlišnosti ve školním kolektivu, ztráta blízkých, deprese) a snaží se své pocity nějak vyjádřit. Gotická komunita k tomu poskytuje širokou paletu výrazových prostředků. "Gothic je duševní poloha, je to odloučení od normálu. Gothic style je revolta vkusu, je to revolta hlubšího vnímání světa."[18]

Goths jsou individualisté, kladou důraz na sebevyjádření. Jsou to často kreativní lidé s uměleckými sklony (které jsou nástrojem jejich individuální tvorby). Tvořivost je mezi goths vysoce ceněna. Pro svůj projev často nejsou 'normální' společností snadno pochopeni a přijati. Snaží se proto hledat podobné svobodně smýšlející osoby a s těmi se sdružovat.
Při tomto sdružování pak vedou intelektuální debaty. Často diskutují o tématech jako je smrt, náboženství, magie a mysticismus. Běžně hovoří o tom, co je konvenčně ve společnosti tabu. Nevidí však důvod, proč popírat 'věci, které zde jsou'.[19] Mají rádi černý humor a ironii, často se baví nad stereotypy, které vůči nim lidé cítí a nebo zesměšňují 'tupě' přijímané kulturní ikony středního proudu.
Vůči sobě navzájem jsou goths tolerantní, přijímají odlišnost názorů, náboženského vyznání i sexuální orientace. Protože goths respektují sexuální diverzitu, je mezi nimi pravděpodobně vyšší koncentrace homosexuality, bisexuality a lidí tíhnoucích k BDSM, než v normální populaci.

Gotika je hnutí, které nijak neovlivňuje náboženské preference. Jsou zde ateisté, agnostici, křesťané, židé, vyznavači New Age. Díky obrovského prostoru, který hnutí goths poskytuje magii, patří do této subkultury hodně přívrženců novopohanství (neopaganismu) a hnutí novodobého čarodějnictví - Wicca. Tito lidé bývají společností často mylně zaměňování se satanisty, jejichž přívrženci se také mezi goths vyskytují. Je však nutné říci, že gotika, přestože s religiózními symboly často operuje, s náboženstvím ve své podstatě nesouvisí. "Černá image měla vyjadřovat duševní stav, ne duševní postoje. (...) Gotika je hudba, poezie a způsob jak ventilovat emoce, které člověk jinak ventilovat nemůže, tedy alespoň ne přijatelně."[20]

Gothic, přestože tak bývá nazýván, odpovídá a zároveň v mnoha směrech odporuje označení "subkultura", často tedy bývá označován jako "scéna". Na stránkách uk.people.gothic FAQ, které jsou jedním z nejstarších a nejuznávanějších internetových projektů ve Velké Británii, je řečeno: "Gotická subkultura po roce 1990 v Británii má víc co dočinění se stylem, postojem a sociální scénou - styl je černý, stanovisko je temné a sociální scéna je ´hučící´." [21]

Taktéž nejde o subkulturu typicky mající politické cíle, gotika je apolitické hnutí. Nemá žádný konkrétní akční sociální náboj (jako jí příbuzný punk), zaměřuje se na způsob trávení volné času a klubové aktivity, výrazný je důraz na tvůrčí přístup k umění. Přestože komerce do tohoto hnutí mnohokrát zasáhla, samotná subkultura se masovosti brání. Je těžké říci, zda to, co z kulturního odkazu goths zkomerčnělo, je příslušníky skupiny ještě přijímáno, či odvrženo. Gotické hnutí proti společnosti otevřeně nebojuje, avšak nesouhlas s konvencemi většinového smýšlení je zde velmi ostrý. Jde o širší rámec vymezující způsob života, avšak uvnitř skupiny goths se akceptování tohoto rámce, stejně tak jako jeho pojetí, výrazně liší. Skupina je uvnitř diversifikovaná, hnutí se neustále vyvíjí.

2.2 Život v subkultuře

 

Příslušníci gotické subkultury mají silnou skupinovou identitu, většina z nich je hrdá na to, že jsou gotiky. Jak je však možné odlišit ty, kteří jsou skutečnými členy subkultury od jiných, kteří jsou pouhými sympatizanty? Alicia Porter Smith ve své práci A Study of Gothic Subculture: an Insider Look for Outsiders shrnula pět oblastí charakterizující aktivní příslušnost k subkultuře. Člověk, který je aktivním participantem gotické subkultury podle ní naplňuje alespoň některý z těchto bodů: [22]

 

  • Navštěvuje goths frekventovaná místa. V první řadě jsou to gotické kluby, dále nezávislé obchody, výstavy, akce, koncerty a festivaly.
  • Oblékají se v gotickém stylu, což je sice významný prvek, leč může mást a vést k záměně.
  • Má "gotickou mentalitu". Podle projevu se pozná, zdali je dotyčný člověk gotikem jen podle vzezření, nebo celým smýšlením. "Pro lidi goticky smýšlející není gothic jen rebelským životním obdobím, je to jejich vnitřní já." Tyto lidi lze charakterizovat následovně: individualističtí, přemýšliví, umělecky založení, kreativní, introspektivní, vášniví, citliví, vnímaví, nenásilní, melancholičtí. Také mají despekt vůči autoritám, vystupují proti průměrné inteligenci a asociálnímu. Mnoho z nich se zajímá o věci krásné, záhadné a nadpřirozené.
  • Poslouchá gotickou (a jí příbuznou) hudbu, čte příslušnou literaturu, zná patřičné filmy.
  • Zná se s klíčovými postavami gotické scény. Být akceptován jinými gotiky (zvláště těmi, kteří jsou ve skupině dobře známí, je nejdůležitější podmínkou členství v subkultuře a také uznání stran druhých. Často není tolik důležité, jak dlouho člověk na gotické scéně je a jak extrémně vypadá, ale zná-li "ty správné" lidi.

Do života gotické subkultury neodmyslitelně patří chození do tzv. gotických klubů a pořádání tzv. gothic parties. Posezení s přáteli v prostředí zařízeném v gotickém stylu je často podbarvováno hudbou, kterou mají goths rádi. Na gothic parties bývají i živé koncerty kapel nebo možnost tance. Z gothic parties konaných každoročně v České republice si například můžeme zmínit Prague Gothic Treffen či Gothic Party Brno.[23]

Další důležitou součástí života subkultury jsou gotické festivaly. V naší republice v minulosti proběhlo několik ročníků menšího jednodenního festivalu Dark Side of Moravia [24] v Brně, na kterém vystoupily kapely různých žánrů gotické hudby. V Praze bývá pořádán Prague in Dark Fest, v rámci industriální scény pak Prague Industrial Festival [25]. V Praze bývají dále pořádány jednodenní festivaly, na nichž vystupují kromě domácích kapel i zahraniční hosté. Další gotické festivaly s doprovodným programem bývají pořádány po celé republice. Velké několikadenní festivaly se konají hlavně v zahraničí. V nám nedalekém Polsku je na hradě Bolkow každoročně pořádána Castle Party: dark independent festival [26]. V Německém Lipsku zas probíhá jeden z největších gothic festivalů Wave Gotik Treffen [27]. Ve Velké Británii se pravidelně odehrává známý Whitby Gothic Weekend, který je nejstarším gotickým festivalem v Evropě.

Mnoho gotiků si oblíbilo tzv. RPGčka (Role Platiny Games), což jsou společenské hry z imaginárních světů zaměřené na hraní charakterů. Gotikům vlastní touha po intelektuálním vyžití a tendence utíkat do jiných světů jim umožňuje si tyto hry naplno užít. V České republice je pořádáno velké množství takových akcí. Jednou z nich je živě hraný vampýrský LARP s názvem "Prague by Night" [28], který se pravidelně odehrává v setmělých ulicích Prahy.
________________________________________
[9] Azhrarn. Defining Goth: Origins of Mothern Gothic Culture. Blood-dance.net [online]. 1998 [cit. 2006-20-06]. URL:http://www.blood-dance.net/goth/origins.html.
[10] Murphy , C. Goth? [online]. 2004 [cit. 2006-07-05]. URL:http://www.darkelite.co.uk/jeordiesden/main.html.
[11] Viz Goth subculture. Wikipedia [online]. [cit. 2006-20-05]. URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture.
[12] Dryu Lurgan. Co to je gothica? [online]. [cit. 2006-20-05]. URL:http://www.dryulurgan.wz.cz/nv/gothika.htm.
[13] Gothic [online]. 2006 [cit. 2006-20-05]. URL:http://motivysmrti.mysteria.cz/index.htm.
[14] A Goth Primer [online]. 2003 [cit. 2006-07-05]. URL:http://www.sfgoth.com/primer/mopeyframe.html.
[15] The Goth Culture: Its history, stereotypes, religious connections, etc. [online]. [cit. 2006-05-05]. URL:http://www.religioustolerance.org/goth.htm.
Český překlad dostupný na: http://sanctuary.mysteria.cz/rs2/?text=3-goticka-kultura-goth#kt.
[16] Krumphanzl, J. Gothic style. Biogallery [online]. 2003 [2006-20-05]. URL: http://www.biogallery.cz/bgmagazine/ style_gothic.phtml.
[17] Viz Xube. Kto je GOTH? Gotique [online]. 2006 [cit. 2006-20-06]. URL: http://goth.xf.cz/index.php?module=articles&c=articles&b=1&a=5.
[18] Krumphanzl, J. Gothic style. Biogallery [online]. 2003 [2006-20-05]. URL:http://www.biogallery.cz/bgmagazine/ style_gothic.phtml.
[19] Viz Xube. Kto je GOTH? Gotique [online]. 2006 [cit. 2006-20-06]. URL:http://goth.xf.cz/index.php?module=articles&c=articles&b=1&a=5.
[20] El Mariachi. Návrat ke koreňom. Gotique [online]. 2006 [cit. 2006-20-06]. URL:http://goth.xf.cz/index.php?module=articles&c=articles&b=1&a=9.
[21] Savage, J. a kol. uk.people.gothic FAQ: Frequently Asked Question List with Answers [online]. 1996 [cit. 2006-05-07]. URL:http://www.countb.areti.co.uk/upgfaq/.
[22] Viz Smith, A.P. A Study of Gothic Subculture: an Insider Look for Outsiders [online]. 2000 [cit. 2006-05-07]. URL: http://www.gothicsubculture.com/.
[23] Oficiální stránky: http://www.gothicpartybrno.wz.cz/
[24] http://darkside.sf.cz/
[25] http://www.pragueindark.com/festival/ a http://pragueindustrial.org/
[26] http://www.castleparty.com/
[27] http://www.wave-gotik-treffen.de/
[28] internetové stránky Prague by Night dostupné na adrese: http://www.vampire.cz/

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

musim rict ze clanek se velmy povedl a je pravdivy... ale co me zarazilo je to ze aby jste byly gohtic musite znat klicove osoby (ty spravne lidi) to jako znamna ze dokud je nebudu znat nejsem goht? absolutni blbost to neni prece o tom koho znam.... <br />"Do ?ivota gotické subkultury neodmyslitelně patří chození do tzv. gotických klubů..." tak to je druha vec co se mi protivi preci neni nutne abych nekam chodil moc rad mam samotu a uz pri pohledu na fota gothic party v brne se desim a odmitam kamkoliv jit... ale i presto si rad popovidam s lidmi podobneho smysleni ale v mensim poctu a jen pro me zname lidi... :-)
souhlasím s tím že mám radši kolem sebe menší počet lidí a že lidi s kterými se bavím radši osobně a dobře znám.
Tak s tím musí znát slavné Gothic to je docela zarážející :-D. A těmi kluby no taky nejsem člověk co by si rád zašel do klubu, ale třeba taková věc jako Gothic Wave na takovou bych si ráda alespon jednou zašla. :-)
to protoze gothicka party v brne neni nic moc :D
No, ikdy? to přímo v textu není, já si tohle vykládám tak, ?e "těmi správnými lidmi" Alicia Porter Smith myslela prostě bavení se s podobně orientovanými osobami, s někým, kdo vytváří nějakou skupinu. Rozhodně ale nemyslím, ?e by muselo platit v?echno zároveň. To je tak, kdy? se někdo sna?í teoreticky uchopit věci, které v?ichni známe ze ?ivota. Vyzní to podivně. :-) Někteří jsou prostě "goth", proto?e se chodí s jinými "goths" bavit, jiní sou pla?í, samotář?tí, hloubaví milovníci umění, literatury a hudby, přesto o nic méně "goth" :-)
eh no to teda budu ja to druhy :-)
pojem "gotická mentalita" mě vá?ně zaujal :D:D to je asi jednou z věcí které mi zůstanou do konce ?ivota zastřeny, stejně jako výklad: "goth = ?ivotní filozofie" atd.
Tak přečteno. Nemů?u toho nějak moc vytknout, článek pěkně napsaný. A hlavně oceňuju pou?tět se do tak relativně problematického témata. U? jen k vůli toho jaký je mezi goths rozdíl, jak ve stylu, tak ve smy?lení, individuálním přístupu k ?ivotu, vkusu, vyjadřování atd. s tím musím teda naprosto souhlasit. Ale my?lenka: "co nás teda v?echny spojuje" mi příjde na hodně dlouhou úvahu, a tento článek to docela pěkně pojal. Občas jsem s některými názory nemohla souhlasit(ostatně nebylo jich mnoho) ale to u? je subjektivní názor autora nebo výroků jiných osob zde zahrnutých.Ov?em některé tzv.definice co je goth se mi velmi líbily, jako: ?Zkrátka a dobře, je to temnota, která je v?ude kolem a gotik doká?e z této temnoty udělat něco naprosto fascinujícího a krásného. Je to způsob nalezení krásy v tom, co ostatní pova?ují za stra?né. A nepotlačování temnoty v sobě, kterou máme vrozenou.? bohu?el tento výrok je anonymní..ale velice s ním sympatizuju...Jinak článek je psán stra?ně v?eobecně co? mně tě?í, a snaha zahrnout do něj v?echny roznorodé charaktery goths se mi fakt líbila. Mno smekám:-)
Mno, máte tam chybu, myslím. <br />Nadpis má číslo 2, a podnadpis číslo 3.1. Nemělo by tam bejt '2.1'? ;-)
Jé, chybička se vloudila. No a? ?ije moje v?ímavost :-) U? je to ale opravené.
Neměl by být ještě 3.díl tohoto článku?? kam se poděl??? :-(
;-) ;-) ;-) 8-) :-P**text**dobrý no.......konečně něco *THUMBS UP*
Ahojík chtěla bych napsat článek do školního časopisu o dvou různých stylech a kultur. A to o Emo a Gothic. Jakož to neznalec obou kultur bych potřebovala pomoc tak mi písněte na icq 346-077-520 díky ;-)
Hello! Good Site! Thanks you! xdafgjizijjeu
Ja bych mel jen drobnou vytku k tomu LARPu Prague by Night. Co je mi znamo (a z teto oblasti mi je znamo relativne dost), tak zadny takovyto LARP neexistuje. LARP Maskarada, ktery se zabyval plne upiri tematikou probihal v roce 2005 (celorocni zalezitost), ale rozhodne nebyl pravidelny. Dale pak Dies Irae (drive Kuai Jin), kde se vsak temata ruzne meni, jednou to jsou upiri, jindy mystika vseobecne, pak Lukljanenkovi hlidky nebo treba blizka korporacni zalezitosti (mirne "slehnute" cyberpunkem). <br />Dale je tu samozrejme mnozstvi vice ci mene kvalitni a pravidelnych mensich akci.<br />A pak bych samozrejme protestoval proti tomu, ze to jsou akce primarne pro gothiky. Akce jsou urcene pro "milovniky" role playingu, stejne tak pro gothiky, jako metalisty, hip hopery, folkare, ci kohokoliv jineho.

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.